Algemene voorwaarden

 1. Alle opdrachten worden verstrekt aan en uitgevoerd door of namens Van Arkel Praktijk B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, mede handelend onder de naam Sparkel advocatuur & mediation. Van Arkel Praktijk B.V. is gevestigd te Den Haag en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67453422. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten.
 1. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon (rechtspersonen) die aan Van Arkel Praktijk B.V. een opdracht verleent (verlenen) tot het verrichten van diensten.
 1. Opdrachtgever zal aan Van Arkel Praktijk B.V. alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht, evenals alle informatie die Van Arkel Praktijk B.V. van opdrachtgever verlangt (een en ander indien en voor zover opdrachtgever in staat is om deze informatie te verstrekken).
 1. De aansprakelijkheid van Van Arkel Praktijk B.V. is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Arkel Praktijk B.V. voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) gestelde eisen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Van Arkel Praktijk B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht en door opdrachtgever is betaald, tot een maximum van € 10.000.
  Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van Van Arkel Praktijk B.V. jegens opdrachtgever zullen met elkaar samenhangende gebeurtenissen (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd. Van Arkel Praktijk B.V. is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever indien en zolang opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Van Arkel Praktijk B.V. en zoals neergelegd in artikel 3 van deze algemene voorwaarden niet nakomt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Van Arkel Praktijk B.V. dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na het eindigen van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtgever bij Van Arkel Praktijk B.V. te worden ingediend.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Van Arkel Praktijk B.V. tegen alle aanspraken van derden, de in verband daarmee door Van Arkel Praktijk B.V. te maken kosten inbegrepen, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstaand, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Van Arkel Praktijk B.V.
 1. Van Arkel Praktijk B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.
 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen de aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden mede voor de personen en rechtspersonen die Van Arkel Praktijk B.V. bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, waaronder begrepen de heer R. van Arkel.
 1. Van Arkel Praktijk B.V. zal maandelijks haar werkzaamheden in rekening brengen, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden (honoraria) en gemaakte kosten. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Van Arkel Praktijk B.V. bevoegd haar werkzaamheden op te schorten.
 1. Het uurtarief van Van Arkel Praktijk B.V. zal jaarlijks worden aangepast volgens de CPI van het CBS. Reistijd die gemaakt wordt voor een zaak geldt als werktijd en zal als zodanig tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. Naast het uurtarief staat opdrachtgever in voor betaling van bijkomende kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten van ingeschakelde deskundigen. In voorkomend geval is Van Arkel Praktijk B.V. gerechtigd terzake een voorschot te verlangen.
 1. Door aanvaarding van de overeenkomst van opdracht verleent opdrachtgever Van Arkel Praktijk B.V. toestemming voor automatische verwerking van door Van Arkel Praktijk B.V. verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Hieronder valt onder meer het kopiëren en bewaren van het legitimatiebewijs van de opdrachtgever.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tussen opdrachtgever en Van Arkel Praktijk B.V. gesloten worden. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten gesloten met dezelfde opdrachtgever, ook indien hiervoor niet opnieuw een schriftelijke overeenkomst is gesloten en/of indien deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de aanvullende of vervolgopdracht niet opnieuw aan opdrachtgever zijn overgelegd.
 1. Van Arkel Praktijk B.V. komt geen beroep op deze algemene voorwaarden toe voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten (in advocatuurlijke zaken) of door het MfN (in mediationzaken). Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling(en). Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepaling(en).
 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen Van Arkel Praktijk B.V. en opdrachtgever door middel van e-mail met elkaar communiceren. Van Arkel Praktijk B.V. en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.
 1. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Arkel Praktijk B.V. is Nederlands recht van toepassing; de rechtbank te Den Haag is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 1. Van Arkel Praktijk B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.